Általános szerződési feltételek

Az Avalon Bosch Car Service és a kapcsolódó webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Általános feltételek

Az Avalon Bosch Car Service és az ahhoz kapcsolódó webshop üzemeltetője az Avalon Care Services Kft, mint Szerviz vállalja márkafüggetlenül minden típusú gépjármű javítását, karbantartását, elektromos és egyéb szereléseit, balesetes és más karosszéria munkálatait (Szolgáltatások) a jogszabályi előírásoknak és a Bosch Car Service minőségi sztenderdjeinek megfelelően. A Szerviz a hozzá érkező Gépjárművek esetében a munkafelvételen megjelenő személyt Ügyfélként kezeli, és a Ptk. szabályai szerint a Gépjárművel összefüggésben intézkedésre jogosult személynek tekinti. A Szerviz Szolgáltatásait minden Ügyfél számára megkülönböztetések nélkül biztosítja.

A Szerviz jelen ÁSZF-je és a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató a kapcsolódó honlapokon, a www.avalon-service.hu és a totalcheck.avalon-service.hu webshop oldalon érhető el. A webshopon keresztül kizárólag szolgáltatások értékesítése történik, a webshop árukereskedelmi tevékenységet nem folytat. A webshopon történő vásárlás során jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a vonatkozó előírásokat. A szerződés nyelve magyar, a szerződés egyedi feltételeit a webshopban vásárolt szolgáltatásokat követően a munkafelvételkor kitöltött és aláírt munkafelvételi lap / megrendelőlap tartalmazza.

A webshop használata esetén az Ügyfél minden esetben e-mailes visszaigazolást kap, mely tartalmazza a megvásárolt szolgáltatás lényegi elemeit. A webshopon történő vásárlás automatikus időpont visszaigazolást jelent a Szerviz részéről, melynek lényeges elemeit szintén a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Az Avalon Bosch Car Service üzemeltetőjének adatai:

Cégnév:                              Avalon Care Services Kft

Cím:                                    1142 Budapest, Tengerszem utca 106

Cégjegyzékszám:              01-09-934363

Adószám:                           10238811-2-42

Telefonszám:                    +3612732770

Vállalási feltételek

Szerviz minden Ügyfél megkeresés esetén előzetesen a Szolgáltatásokról tájékoztatást nyújt, az Ügyfél kérésére a feltételezett munkákról ajánlatot küld. A Gépjárművek átvizsgálása nélkül, kizárólag az előzetes információk alapján készített ajánlatok esetében Szerviz az ajánlatok tartalmáért, annak a hibával való összefüggéséért felelősséget nem vállal. Szerviz mérlegelés nélkül megtagadja minden olyan jármű javítását vagy a javítás folytatását, melyek esetében az üzembiztonsággal vagy a KRESZ előírásainak való megfelelőséggel kapcsolatban kétségek merülnek fel. Amennyiben a javítás során olyan körülmény merül fel, mely nyomán a Gépjármű a közlekedésben való részvételre alkalmatlan, akkor Szerviz a körülményekről minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet, aki csak a tájékoztatás tudomásulvételét, és annak írásos igazolását követően jogosult a Gépjárművet átvenni. Ha az ügyfél részére árajánlat kerül kiküldésre, akkor annak érvényességi ideje 5 munkanap. Az érvényességi idő kizárólag akkor érvényes, ha az ügyfél a Gépjárművet a felmerülő hibákat követően nem üzemelteti tovább.

Gépjármű átvétele

A Gépjármű átvétele során a Szerviz a munkafolyamatok koordinálására szerviz konzulenst jelöl ki, valamint minden esetben megrendelőlapot, munkalapot állít ki. A munkalap minden esetben tartalmazza a megrendelt diagnosztikai és egyéb munkafolyamatokat, melyek megrendelését Ügyfél minden esetben aláírásával igazolja. A Gépjárművön kizárólag azok a javítások kerülnek elvégzésre, melyek szerepelnek a munkalapon, korábbi ajánlatok, írásos vagy telefonos egyeztetések alapján, munkalap nélkül a javítás nem kezdhető meg. Az Ügyfél által megrendelt, a munkalapon rögzített Szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a kijelölt szerviz konzulens jogosult tájékoztatást adni. A szerviz konzulens akadályoztatásáról vagy cseréjéről az Ügyfelet minden esetben tájékoztatni kell. Az Ügyfél a munkalap példányainak aláírásával igazolja az abban részletezett munkák megrendelését. A munkalapon minden esetben feltüntetésre kerül a vállalási összeg, vagyis az Ügyfél által kért Szolgáltatások ellenértéke. A vállalási összegtől való eltérés csak az Ügyfél írásos, vagy rögzített telefonvonalon történő beleegyezésével lehetséges.

Szerviz nem vállal felelősséget a szervizelés során a Gépjárművekben hagyott tárgyakért, eszközökért, valamint fenntartja a jogot, hogy a Gépjárművet a szervizeléssel összefüggésben részletesen átvizsgálja. Amennyiben a Gépjármű bizonyos része (kesztyűtartó, csomagtartó, stb.) elzárt és az Ügyfél nem tud hitelt érdemlően tájékoztatást adni annak okáról, akkor a Szerviz a javítást megtagadhatja.

Ügyfél a Gépjármű átadása során minden esetben köteles átadni annak forgalmi engedélyét, forgalmi engedély hiányában a Gépjármű nem vehető át. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése nem indokolja, akkor a szerviz konzulens a forgalmi engedélyt a munkafelvételt követően azonnal visszaadhatja az Ügyfél részére.

Javítási folyamat

Az Avalon Bosch Car Service az előírt jogszabályoknak és nemzetközi minőségbiztosítási feltételeknek való megfelelés érdekében kizárólag saját maga által beszerzett alkatrészeket szerel be, illetve a saját szerződött partnereivel dolgozik együtt a javítás során. Hozott alkatrészek beépítésére vagy a javítást végző alvállalkozók kijelölésére az Ügyfél által nincs mód, kivéve, ha a munkafolyamat elvégzése (pl. restaurálás) ezt szükségessé teszi. Ilyen esetekben a vállalási- és garanciális feltételek pontos tisztázása szükséges még a munkavégzés megkezdése előtt.

Amennyiben a javítás során a megrendelt javítással összefüggésben új körülmény merül fel, azonban a Szerviz az előzetesen egyeztetett költségkereteken belül azt kezelni tudja, akkor jogosult a munkáról saját hatáskörben dönteni. Ha a javítás során feltárt új hiba, vagy körülmény nincs összefüggésben a korábban megrendelt javítással, akkor a szerviz konzulens köteles minden esetben tájékoztatni az ügyfelet a feltárt hibáról, körülményről. A szerviz konzulens minden esetben tájékoztatja az ügyfelet még az egyeztetett határidő lejárta előtt, amennyiben az eredetileg egyeztetett javítási határidő jelentősen megnő, akár újabb feltárt hibák, akár alkatrész beszerzés késedelme, akár más okból.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szerviz a Szolgáltatások elvégzésének részeként jogosult bejáratást, vagy próbautat végezni. A Szerviz erre abban az esetben is jogosult, ha az Ügyfél a forgalmi engedélyt nem hagyta a szerviz konzulensnél, ebben az esetben a bejáratás vagy próbaút során a munkalap igazolja a szükséges jogosultságot.

A gépjármű átadása

A javítás végeztével a Gépjármű elkészülése esetén a szerviz konzulens telefonon vagy e-mailben legkésőbb 24 órán belül értesíti az Ügyfelet arról, hogy a Gépjármű elkészült, átvehető. Az Ügyfél vagy meghatalmazottja a munkalap első példányának bemutatásával jogosult a Gépjármű átvételére. A készrejelentést követő 8. naptól Szerviz jogosult az át nem vett Gépjárművek után tárolási díj felszámítására, melynek összege működésképes személygépjárművek esetén 2350 Ft + Áfa / megkezdett nap, tehergépjárművek, járműszerelvények, megbontott vagy működésképtelen járművek és egyéb járművek esetén 3650 Ft + Áfa / nap. A Szerviz az át nem vett Gépjárműveket külső telephelyre szállítja és jogi úton intézkedik a javítási díj és tárolási díj érvényesítése érdekében, amennyiben tértivevényes postai úton küldött felszólítás ellenére sem történik meg a Gépjármű átvétele 30 napon túl sem. A Szervizelés során kiszerelt alkatrészek az Ügyfél tulajdonát képezik, azokat kérésre Szerviz a Gépjármű csomagtartójában helyezi el, kivéve, ha a javítás folyamata miatt annak visszatartása indokolt (csereadarab, biztosítási ügyintézés, előzetes egyezség, stb.). Az Ügyfél által a Gépjárművel át nem vett kiszerelt alkatrészeket a Szerviz nem tárolja.

Fizetés feltételek

Szerviz az elvégzett munkákról és beépített alkatrészekről tételes számlát állít ki, mely részletesen tartalmazza a beépített alkatrészek listáját valamint az elvégzett munkák megnevezését, valamint az egyéb jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket. A számla kiállítása során a Szerviz telephelyén kifüggesztett árlista, valamint a munkalap az irányadó.

A javítás során felhasznált minden alkatrész, valamint az elvégzett munka és a kapcsolódó elvégzett szolgáltatások kizárólagosan a Szerviz tulajdonát képezik a kiállított számla kiegyenlítéséig. A Szerviz fenntartja a tulajdonjogot az érintett tőketartozás valamint minden járuléka, így a késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, ügyvédi munkadíjak, szakértők költségei és kapcsolódó költségek vonatkozásában. Mindaddig, amíg fenti tőketartozás és kapcsolódó járulékok kiegyenlítésre nem kerülnek, a Szervizt a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a Gépjárművön törvényes zálogjog illeti meg, így jogosult a tőketartozást képviselő eszközök nyomán a Gépjármű visszatartására.

A Szerviz felelőssége

A jogszabályban előírtaknak megfelelően a Szerviz felelősséget vállal minden olyan káresetért vagy egyéb esetért, mely a javítás időtartama alatt beleértve a próbautat is, a Szerviznek felróható módon keletkezett. Az esetleges sérülésekkel összefüggésben a Szerviz felelőssége a Gépjárművek esetében elvárható CASCO biztosítás önrészéig terjed. Szerviz elutasítja a felelősséget minden olyan esetben, amikor a Szervizbe történt beszállítást megelőzően a hiba vagy a karbantartás elmaradásának ismeretében a Gépjárművet tovább üzemeltették, majd a Szerviznek történő átadást követően a Gépjármű előbbiek folyományaként hibásodott meg. Az Ügyfélnek minden, a Szerviz érdekkörébe tartozó, felmerülő hiba és kár esetén kárenyhítési kötelezettségének eleget kell tennie.     

Panaszkezelés, garanciális ügyintézés, jótállási feltételek

A panaszkezelés során minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. Panaszt minden esetben kizárólag csak a jogszabály szerint meghatározott fogyasztó tehet. A panaszt írásban, elektronikus vagy postai úton kell eljuttatni a Szerviz részére. A beérkezett panaszokra Szerviz minden esetben a vonatkozó jogszabályi feltételek megfelelően, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol

Szerviz az elvégzett javításokra a jogszabály által meghatározott jótállási felelősséggel tartozik. A jótállás időtartama a jogszabályban meghatározottak szerint 6 hónap. A jótállás érvényesítésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a fennálló, jótállást érintő hiba, probléma észrevételét követően a Gépjármű üzemeltetését beszüntették, a fennálló hibáról a Szervizt tájékoztatták, a fennálló hiba kijavítását Ügyfél vagy más javító a Szerviz hozzájárulása nélkül nem kezdte meg. A jótállás érvényesítéséhez az Ügyfélnek a fennálló hibát, problémát a Szerviz részére a jótállási határidőn belül írásban jeleznie kell, illetve minden esetben szükséges a javítást igazoló eredeti számla átadása. Szerviz elutasítja a jótállással összefüggő megkereséseket minden olyan esetben, amikor a Gépjármű szakszerű karbantartása a gyár által előírt módon nem történt meg, vagy a jótállási időn belül olyan javításokat, átalakításokat, megbontást végeztek a gépjárművön, mely összefüggésben áll a jótállás tárgyával. Amennyiben a jótállással összefüggésben egyet nem értés alakul ki Szerviz és Ügyfél között, akkor Szerviz fenntartja a jogot, hogy a Gépjárműhöz igazságügyi szakértőt rendeljen ki, valamint az igazságügyi szakértő által átadott jegyzőkönyv függvényében annak díját az Ügyfélre terhelje.

Jótállási folyamat esetén a meghibásodott Gépjárművet minden esetben az Ügyfélnek kell beszállítania Szerviz központi telephelyére. A jótállási igény érvényesítése során kizárólag akkor van lehetőség a beszállítási költségek térítésére, ha erről még a beszállítás megkezdése előtt a Szervizzel egyeztetés történt, a Szerviz a beszállítást annak költségkeretével együtt jóváhagyta, elfogadta.

Webshop – megrendelés menete

A webshopon keresztül Ügyfélnek lehetősége van az átvizsgálási szolgáltatások megrendelésére, kifizetésére és az ahhoz kapcsolódó automatikus időpontfoglalásra. Alkatrész értékesítésre, az átvizsgálás szolgáltatáson kívül más szolgáltatások igénybevételére a webshopon keresztül nincs lehetőség.

A webshop használata három lépésből áll, használatához regisztrációra nincs szükség. Első lépésben szükséges az időpont valamint az átvizsgálási csomag kiválasztása, második lépésben az időpontfoglaláshoz szükséges Ügyfél és Gépjármű adatok megadása. Harmadik lépésben a szolgáltatás fizetése történik, külső szolgáltató bevonásával. Amennyiben mindhárom lépés sikeres, akkor arról Ügyfél e-mailben tájékoztatást kap.

A kapcsolódó adatvédelmi szabályokat, az érintett adatfeldolgozókat a Szerviz Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely minden érintett honlapon elérhető.

Webshop – fizetési feltételek, szállítási feltételek

A webshopban minden esetben bruttó végfelhasználói ár kerül feltüntetésre, melyre vonatkozólag fennáll az ajánlati kötöttség, azaz a Szerviz az átvizsgálás árát nem változtatja meg. A szolgáltatások ellenértéke a webshop használata során kiegyenlítésre kerül, melyről Szerviz minden esetben elektronikus számlát küld. Sem a webshopban vásárolt szolgáltatások, sem az azokhoz kapcsolódó voucher semmilyen esetben nem kerül kiszállításra, így a webshopban megvásárolt szolgáltatások esetén kiszállítás nem történik. A szolgáltatás igénylése minden esetben személyesen történik a Szerviz telephelyén, ahol a Gépjármű azonosítása minden esetben annak rendszáma és forgalmi engedélye alapján történik.

Webshop – visszatérítés, elállás, jótállás

Az Ügyfél által a webshopban vásárolt szolgáltatások biztosítása a vásárlást követően azonnal megkezdődik, lehívásra kerülnek az elérhető adatlapok, a járműhöz kapcsolódó szerviz anyagok annak érdekében, hogy amennyiben az Ügyfél által megadott adatokon kívül további adatok is szükségesek az átvizsgálás végrehajtásához, akkor azt Szerviz az Ügyfélnek még időben jelezhesse. A szolgáltatás megkezdése, a jogszabályokban is rögzített feltételek nyomán a szolgáltatás megvásárlását követően az Ügyfélnek attól elállni, visszatérítést kérni nincs lehetősége. Amennyiben az Ügyfél az átvizsgálásra választott időpontot változtatni szeretné, akkor arra kizárólag a Szerviz jogosult 1 alkalommal, legkésőbb a bejelentkezést megelőző 72 órával. A Szerviz egyedi esetben, egyedi elbírálás alapján jogosult elfogadni az Ügyfél által kezdeményezett elállást, vagy elállást kezdeményezni, mely esetben az ügyfélnek minden esetben visszatérítés jár.

Panaszkezeléssel, felügyeleti szervekkel kapcsolatos tájékoztatás

Szerviz tájékoztatja Ügyfeleit, hogy panasza esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – 1088 Budapest, József krt.6.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c

Budapesti Békéltető Testület – 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em. 310.

Budapest XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Jegyző – 1145 Budapest, Pétervárad u. 2

Vegyes rendelkezések

Ügyfél és Szerviz megállapodnak abban, hogy a fentiekben részletezettek végrehajtása érdekében folyamatosan együttműködnek egymással. Jelen szerződésben nem rögzítettek feltételeket a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok, kiemelten a 45/2014. Kormányrendelet szabályozza. Jelen szerződési feltételek teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitákat elsősorban egymás között rendezik, amennyiben ez nem jár sikerrel, akkor kikötik a Szerviz székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét. Ügyfél és Szerviz megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti az egész szerződés érvénytelenségét, ilyen esetekben a szerződés fennmaradó része érvényben marad, és úgy járnak el, hogy az érvénytelen részt a közös állaspontjuknak leginkább megfelelően helyettesítik.

Szerviz kizárja a felelősséget a honlapokkal, az azon történő elírásokkal, vírussal, vagy rosszindulatú kódokkal illetve a felhasználók egyedi véleményeivel, kommentjeivel összefüggő esetekben.

Szerviz fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítást minden esetben közzé kell tenni a honlapot, a módosítást megelőzően legalább 14 nappal. A nyomtatott vagy elektronikus formában elérhető ÁSZF esetén az Ügyfél felelőssége az érvényesség ellenőrzése.

Avalon Bosch Car Service             ÁSZF 3.0 verzió

Érvényes:                                         2020.07.27-től visszavonásig